Helmond

Heel Helmond Bloeit!

Een project dat wegbermen, slootkanten en groenstroken langs de route van het Rondje Helmond verandert in een jaarlijks terugkerende groene weelde. De biodiversiteit in onze eigen leefomgeving krijgt een grote impuls!

Heel Helmond Bloeit! Overal gaat de kwaliteit van de natuur snel achteruit. De balans in onze natuur is verstoord geraakt. Veel soorten zijn verdwenen of hebben het moeilijk. De insecten, de vogels, maar ook planten en bomen, ook in Helmond. Daar wil het Natuurplatform Helmond iets aan doen; langer afwachten past niet meer. Tijd voor actie!

In overleg met onze gemeente en Groenbedrijf Du Pré gaan we de route van het Rondje Helmond veranderen in een jaarlijks terugkerende groene weelde. Hierdoor kan het insectenleven een flinke boost krijgen: meer bijen, hommels, vlinders en andere kleine krioelbeestjes. Maar minstens even belangrijk: door langs deze route te lopen en te fietsen zullen veel meer mensen oog krijgen voor het belang van de natuur, de natuur van Helmond. De natuur van ons allemaal! We zullen inzien dat zelf ook iets doen bijdraagt aan een gezonde eigen leefomgeving!

Wat is hetidee: Het bekende en al jaren bestaande Rondje Helmond is een fietsroute van ruim 40 km. De route voert door en langs alle Helmondse wijken en ook langs de groene randen van  het buitengebied. Het is erg populair; jaarlijks fietsen en wandelen duizenden mensen langs de mooiste plekjes. Plekjes met groene wegbermen, slootkanten en taluds waar grasmaaiers en andere groenmachines zorgen voor een strak en ordelijke ogend decor. Maar hoe geschikt is dit voor de natuur? Strak en kort streelt het menselijk oog en zonder verder nadenken was het bermbeheer hier jaren op gericht. Met alle gevolgen voor de biodiversiteit: steeds minder insecten, steeds minder vogels, steeds minder vitale natuur. Dit kan anders; we moeten naar ecologisch bermbeheer: minder maaien, minder snoeien en juist meer planten die van oudsher thuishoren langs wegen en paden. Het Natuurplatform Helmond heeft al vóór de coronaperiode met de gemeente gesproken over versterking van de biodiversiteit. En dat niet als doel op zichzelf; ook bewustwording bij het publiek moet een doel zijn. Als meer mensen de natuur omarmen zal er meer begrip komen en meer waardering voor onze eigen leefomgeving. Want hoe groener, hoe gezonder! Een groene leefomgeving bevordert de vitaliteit van de natuur en is ook heel goed voor de gezondheid van mensen.

Verkenningen. Leden van aangesloten natuurorganisaties bij het Natuurplatform Helmond hebben in het voorjaar van 2021 ruim dertig locaties langs de route van het Rondje Helmond onderzocht op geschiktheid voor plantengroei. Waar is het hoog en waar laag? Waar is het droog en waar nat? Hoe ziet de bodem eruit en voor welke planten is die juist geschikt? Op deze plekken hebben vrijwilligers onderzoek gedaan en hierover gerapporteerd aan Groenbedrijf Du Pré, dat een voorstel ontwikkeld heeft dat kan helpen bij de juiste keuze voor plantengroei. De gemeente Helmond heeft inmiddels een wijziging doorgevoerd in het algemene bermenbeheer: van intensief maaibeleid naar ecologisch beheer van bermen, slootkanten en andere groenstroken. Dit leidt nu tot gerichte actie: Op 13 locaties langs het Rondje Helmond gaan we in 2023 met vrijwilligers en het Helmonds publiek wegbermen en slootkanten inzaaien met geschikte bloemenmengsels.

Plan van aanpak.  De drie partners (Natuurplatform / Gemeente / Du Pré) streven ernaar om in de nazomer van 2023 op 13 locaties geschikte planten in te zaaien die alle langs of dichtbij de route van het Rondje Helmond te vinden zijn. Belangrijkste kenmerken van het plan:

  • Het toe te passen zaaigoed zal bestaan uit meerjarige inheemse soorten, biologisch gekweekt;
  • Het Helmondse publiek wordt betrokken bij het inzaaien;
  • Rol van de gemeente: facilitering en ondersteuning, toezicht op de uitvoering, in stand houding ecologisch bermbeheer;
  • Rol van Groenbedrijf Du Pré: cultuurtechnische advisering, voorbereidende werkzaamheden bodem, uitvoerende werkzaamheden in het kader van ecologisch bermbeheer;
  • Rol van het Natuurplatform: informatie en communicatie, stimulering publieksdeelname, inzet eigen vrijwilligers bij het inzaaien, cofinanciering vanuit externe fondsen.

Natuurplatform Helmond:Een samenwerkingsorganisatie van zeven lokale natuurorganisaties met in totaal meer dan 500 leden. Aangesloten natuurorganisaties zijn:  IVN-Helmond, KNNV afd. Helmond, ImkerverenigingHelmond e.o., Groei & Bloei Helmond-Mierlo, Voorstee Brandevoort, Stichting Landschapspark Kloostereind, Wildbeheerseenheid De Helm.

Samen aan de slag / Samen voor onze natuur/ Samen voor Heel Helmond Bloeit

Najaar 2022

Secretariaat NPH

info(at)natuurplatformhelmond.nl

Het lijkt mij leuk om op zaterdag 30 september uit te gaan zaaien voor het project Heel Helmond Bloeit!